PARTNERS

Binnen het project SUPERLOCAL in Kerkrade werken vier organisaties samen om de waterkringloop te sluiten in deze circulaire wijk van de toekomst. Om het project te promoten is een vijfde partner opgenomen die een kleinschalig replicatieproject in Vlaanderen, België uitvoert.

GEMEENTE KERKRADE

Kerkrade is een gemeente in het zuidoosten van Nederland met ca. 45.000 inwoners. Binnen het waterkringloopgedeelte van SUPERLOCAL is de gemeente Kerkrade verantwoordelijk voor de openbare ruimte en de afvoer van regen- en afvalwater. Nieuw voor de gemeente is het scheiden van afvalstromen – grijs en zwart water – inclusief een vacuümriolering. Binnen de gemeente Kerkrade faciliteert de Dienst Stadsontwikkeling de samenwerking en afstemming met woningcorporaties en borgt onder meer het maatschappelijk welzijn.

 

 

Contactpersoon

Victor Moura

HEEMWONEN

HEEMwonen is een sociale woningbouworganisatie in het zuiden van Nederland en is ook actief in (her)ontwikkeling. HEEMwonen is de hoofdontwikkelaar en eigenaar van het vastgoed binnen SUPERLOCAL. De organisatie is verantwoordelijk voor de binnenhuis installaties en de communicatie met bewoners. HEEMwonen werkte eerder in nauwe samenwerking met bewoners aan duurzame energieoplossingen, een nieuwe ervaring zijn de innovatieve watertechnologieën in de huizen en de wijk. 

 

Contactpersoon

Danique Rautert

WML

Naast het overall projectmanagement van de SUPERLOCAL waterkringloop is WML verantwoordelijk voor de productie en levering van drinkwater binnen het project. Gewoonlijk produceert WML drinkwater uit grond- en oppervlaktewater. Voor het nutsbedrijf biedt de uitdaging om gemeentelijk opgevangen regenwater als bron te gebruiken veel mogelijkheden op het gebied van zuinig omgaan met water en klimaatbestendigheid. Next to being the project lead of the SUPERLOCAL water cycle, WML is responsible for production and supply of drinking water within the project. Ordinarily, WML produces drinking water out of ground- and surface water. For the utility, the challenge of using municipal harvested rainwater as a source holds many opportunities surrounding water conservation and climate resilience. 

 

Contactpersoon

Diederik van Duuren

d.vanduuren@wml.nl

WBL

WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) is het provinciale afvalwaterbedrijf dat afvalwater reinigt en reststoffen zoals slib verwerkt. Binnen de waterkringloop van SUPERLOCAL is WBL verantwoordelijk voor de behandeling van grijs en zwart afvalwater en de valorisatie van waardevolle bijproducten. Hierbij worden energie, nutriënten, herbruikbaar water en andere hulpbronnen uit afvalwater teruggewonnen. Er worden experimenten uitgevoerd om de mogelijkheden voor terugwinning en toepassing van waardevolle producten (zoals meststoffen) uit afvalwater te testen en verder te ontwikkelen. 

 

Contactpersoon

Ad de Man

Addeman@wbl.nl

DE WATERGROEP

De Watergroep is het grootste Belgische drinkwaterbedrijf. Het bedrijf heeft een kleinschalig replicatieproject in Harelbeke, België. Een vrijstaande boerderij is hier ontwikkeld in lijn met de SUPERLOCAL filosofie. De Watergroep heeft in haar verzorgingsgebied meerdere situaties waar de gecentraliseerde infrastructuur geen drinkwater kan leveren. De productie van drinkwater uit lokale bronnen zoals regenwater en grondwater zorgt voor een duurzame oplossing voor dit probleem. De schaalverschillen tussen SUPERLOCAL en de replicatieproject bieden waardevolle lessen op het gebied van schalen en repliceerbaarheid buiten het bestek van beide experimenten.

 

Contactpersoon

Evelyn de Meyer

FINANCIERING

Zowel de waterkringloop als het SUPERLOCAL-project in het algemeen hebben financiering gekregen van Europese en regionale overheden. Dit online platform wordt gefinancierd door het door LIFE programma gefinancierde project LIFE Local Water Adapt. 

LIFE Programma

LIFE Local Water Adapt

Het LIFE Programma is het EU-financieringsprogramma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het LIFE-programma is verdeeld in twee sub-programma's, een voor milieu (die 75% van de totale financiële middelen vertegenwoordigt) en een voor klimaatverandering (die 25% van de toewijzing vertegenwoordigt). 

 

In oktober 2018 werd een LIFE-subsidie ​​van 2,5 miljoen euro toegekend aan de waterkringloop van SUPERLOCAL. In dit onderdeel van het SUPERLOCAL project, onder de naam LIFE Local Water Adapt, werken vier Nederlandse partners nauw samen: HEEMwonen, gemeente Kerkrade, Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML).


Doelen

De hoofddoelen van het project zijn het tegengaan van:

 

1. Water schaarste ten tijde van extreme droogte 

2. Wateroverlast ten tijde van extreme neerslag 

Aangezien het internationaal delen van kennis en samenwerkend leren een belangrijk speerpunt van het project is, participeert de Vlaamse Watergroep ook als vijfde partner, waaronder een kleinschalig replicatieproject in West-Vlaanderen. Het doel van LIFE Local Water Adapt is om een ​​innovatieve benadering van lokaal waterbeheer te demonstreren als een effectieve strategie voor klimaatadaptatie.

 

De projectlocatie in Limburg – Bleijerheide in Kerkrade, heeft geografische kenmerken die in grote delen van Europa gebruikelijk zijn en is ideaal om de effectiviteit en flexibiliteit van het concept aan te tonen. Het replicatieproject in Harelbeke, België, is vergelijkbaar met veel rurale afgelegen gebieden in Europa. Het project zal bijdragen aan een reeks Europese beleidslijnen, waaronder de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering, de overstromingsrichtlijn, de kaderrichtlijn water en de drinkwaterrichtlijn.

Urban Innovative Actions

Super Circular Estate

Het Urban Innovative Actions (UIA) is het EU-subsidieprogramma ter bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling. Het hoofddoel van UIA is om stedelijke gebieden in heel Europa de middelen te geven om innovatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken te testen. Voorbeelden zijn armoede, integratie van migranten en vluchtelingen en een circulaire economie. 

 

Voor het totale SUPERLOCAL-project, inclusief de waterkringloop, is in november 2017 een UIA-subsidie ​​van 4,7 miljoen euro ontvangen. Twaalf partners werkten nauw samen bij de subsidieaanvraag: HEEMwonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV, Bouwbedrijven Jongen, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool en branchevereniging VERAS. De tijdens het project gezamenlijk opgedane kennis is publiek beschikbaar, zodat nieuw ontwikkelde methoden kunnen worden toegepast binnen andere (internationale) projecten.

TIJDLIJN

2012

Start

In 2012, the first high-rise (situated at the Voorterstraat) was demolished. The housing cooperation noticed that during these and other demolition works within the city of Kerkrade, many environmental qualities were lost in the process. Not only the building itself is lost during demolition: The memories concerning life in- and around the buildings also fade. This fact set in motion the idea of SUPERLOCAL. This is how the idea for Superlocal was born.

2017-2018

Concept development

Designing SUPERLOCAL Watercycle

2017

Expo Pavilion

With the aim of researching the possibilities regarding building with reclaimed material from the demolition site, the Expo Pavillion was built. The building is comprised of the key element of a regular dwelling, which marks it as a testing site for the future development of the area.

2017-2021

UIA Grant

...

2018

Feniks-3

Three circular test dwellings are realised on site with the aim of testing the feasibility of constructing houses consisting of at least 90% reclaimed material from the demolition site. Newly added materials are fully “bio-based” (vegetal). The dwellings adhere to current living standards. Funding was partly obtained from the European Fund for Regional Development within the Urban Innovative Actions (UIA) initiative. The reclaimed building material was collected by demolition contractor Dusseldorp. Further processing was done by the construction company: Bouwbedrijven Jongen BV.

2018-2025

LIFE Programme

...

2019-2025

Expert Groups

...

2020

15 Dwellings

...

2021

First residents

...

2021

Rainwater Buffers

...

2021

Waterfabriekje

...